شیوه صحیح تهیه امولسیون روغن حل شونده

ضروری است روغن حل شونده در غلظت صحیح آماده شوند تا حد اکثر کارآیی خود را نشان دهد. در اکثر مواقع شاید مقدار درستی از روغن و آب با هم ترکیب شوند ولی عوامل زیادی موجب کاهش کارآیی و عملکرد کامل امولسیون روغن حل شونده میشوند .

 

شیوه صحیح حل کردن روغن در آب:

همیشه بهتر است روغن در آب اضافه گردد نه آب به روغن :

دلیل این کار این است که در هنگام اضافه کردن آب به روغن به دلیل کم بودن نسبت آب به روغن حتی در لحظه اول اضافه کردن آب، حالت حل شدن روغن در آب (O/W) تبدیل به حالت (W/O) شود و مقداری از روغن به صورت غیر قابل ترکیب در آب در می آید. البته این حالت در روغنهای مختلف با شدتهای متفاوتی رخ میدهد. هرچه سرعت ترکیب روغن و آب بیشتر باشد این مشکل بیشتر است. بخصوص اگر مقدار زیادی امولسیون روغن، در آب تهیه شود.

 

در این حالت (اضافه کردن آب به روغن حل شونده)  پایداری و عمر امولسیون کمتر از حالتی است که روغن در آب اضافه میشود.

 

سختی آب:

آب سخت به دلیل داشتن نمک‌های معدنی از قبیل ترکیبات بی‌کربنات، یون‌های کلسیم، منیزیم به میزان زیاد، با امولسیفایرهای موجود در روغن حلشونده ترکیب میشوند و مانع ترکیب روغن و آب میشوند. و موجب جدا شدن روغن از آب میشود. البته روغنهای حل شونده با فرمولاسیون مدرن این مشکل را تا حدودی حل کرده. اروند بارد نیز تمام تلاش خود را در جهت رفع نیاز صنعتگران عزیز در تمامی مناطق کشور عزیزمان نموده است تا برای تمامی شرایط محیطی مناطق مختلف سازگاری داشته باشد.

 

نویسنده : محمدرضا کریمی